Om barnehagen

Gamlebyen barnehage er en del av Urtehagen barnehager, og tilbyr barnehageplass til barn mellom 0 til 6 år. Barnehagen er en krysskulturell barnehage. Her er vi åpne for alle, uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Barnehagen har islamsk formålsparagraf.

Vår barnehage har 5 avdelinger med plass til 72 barn. Vi har to småbarnsavdelinger; Armkroken og Tusenfryd, og tre storebarnsavdelinger; Regnbuen, Hestehoven og Sjøstjerne. Alle avdelingene ledes av en pedagogisk leder.

Åpningstiden vår er fra 07.30 til 17.00. 

Vår visjon er: Vi tar ditt barn på alvor! 

 

Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagene har samme verdigrunnlag som gjelder for alle godkjente barnehager i Norge, uttrykt slik:

Barnehagen skal bygge på «grunnleggende verdier», slik som «respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet … forankret i menneskerettighetene».

Disse verdiene legges til grunn for barnehagenes drift. Slike verdier kan uttrykkes og begrunnes forskjellig i ulike religioner og livssyn. For Gamlebyen barnehage blir de ovennevnte felles verdiene uttrykt og begrunnet ut fra den allmenne erkjennelse i det norske samfunnet samt også med utgangspunkt i islam som referanse.